Adoption

Adoption är ett alternativ som anses svårt. Det som gör det svårt är tanken på att gå igenom graviditeten, förlossningen och sedan avstå från barnet. Men också en abort innebär att man avstår från barnet.

 Adoption kan vara ett moget och kärleksfullt alternativ. Kvinnan ”lämnar inte sitt barn till adoption” eller ”ger bort sitt barn”. Människorna ger bort saker när dessa inte har något värde för dem själva. Så är det inte vid en adoption. Det är ett ansvarsfullt val, en osjälviskt uppoffring som görs när mamman förstår att barnet är värdefullt och behöver mer än hon själv kan ge det.

 Den biologiska mamman har rätt att få adoptionsrådgivning som i Finland ges av kommunernas socialarbetare och föreningen Rädda Barnen rf. Vid den egna rådgivningen kan man börja diskutera möjligheten att välja adoptionsalternativet och officiellt sätts adoptionsprocessen igång av den egna kommunens socialarbetare eller i adoptionsorganisationen. Avsikten med adoptionsrådgivning är att i lugn och ro fundera över ifall adoption skulle vara ett bra alternativ. Det slutliga beslutet att överlåta barnet till adoption kan fattas tidigast 8 veckor efter att barnet fötts.

 Vid adoption kan den biologiska mamman påverka hurdan familj hon vill att barnet ska växa upp i. En ny lag om öppen adoption trädde i kraft 2.7.2012. Lagen möjliggör kontakt mellan barnet och den biologiska föräldern också efter adoptionen, om både den biologiska föräldern och adoptionsföräldrarna kommer överens om att hålla kontakt och det är förenligt med barnets bästa.

 Mamman ensam kan besluta om att barnet överlåts till adoption i sådana fall att faderskapet inte har erkänts och/eller barnet är fött utanför äktenskapet. I annat fall behövs också pappans medgivande.