Yhteiskunnan tuet lapsiperheille

Äitiysavustus, joka on joko äitiyspakkaus tai 170 euroa

Äitiysraha (kunnes lapsi on n. 3 kk ikäinen)

Äitiysloma voi alkaa aikaisintaan 50 arkipäivää ja viimeistään 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Voit itse valita, koska aloitat äitiysloman. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät.

Kun äitiyslomasi alkaa, saat Kelasta äitiysrahaa, jota maksetaan 105 arkipäivää eli noin 4 kuukautta. Jos saat äitiysloman ajalta palkkaa, Kela maksaa äitiysrahan siltä ajalta työnantajallesi.

Oikeus äitiysrahaan alkaa, kun raskautesi on kestänyt 154 päivää. Ehtona on, että olet kuulunut Suomen sosiaaliturvaan vähintään 180 päivää juuri ennen laskettua aikaa. Minimiäitiysraha on 29,05 euroa/arkipäivä (ma-la). Mukaan voidaan laskea myös vakuutusaikaa toisessa EU- tai ETA-maassa, Sveitsissä tai Israelissa. Jos raskaus keskeytetään, oikeutta äitiysrahaan ei ole, vaikka raskaus olisi kestänyt 154 päivää.

Vanhempainraha äidille tai isälle (vauva n. 3 kk–9 kk)

Vanhempainvapaa alkaa äitiysvapaan jälkeen. Vanhempainvapaan ajalta Kela maksaa vanhempainrahaa 158 arkipäivää eli reilut puoli vuotta. Lapsi on noin 9 kuukauden ikäinen, kun vanhempainraha päättyy.

Yleensä vanhempainpäivärahan määrä lasketaan verotuksessa vahvistettujen työtulojen mukaan – ei nykyisten tulojesi perusteella. Määrän vaikuttavat elämäntilanteesi ja saamasi tulot. Minimipäiväraha on aina 29,05 euroa arkipäivältä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien pyhäpäivät.

Kelan sivuilla olevalla laskurilla lasket helposti, koska äitiysvapaasi alkaa ja loppuu. Tarvitset tiedon, kun haet äitiysrahaa. Laskuri ei vaadi kirjautumista.

Jos lapsi syntyy ennenaikaisesti, saat äitiysrahaa heti syntymää seuraavasta arkipäivästä alkaen. Äitiysrahaa maksetaan normaalisti n. 4 kk. Äitiysrahan jälkeen maksettavaa vanhempainrahaa taas maksetaan tällöin normaalia pidempään.

Voit työskennellä äitiysvapaasi aikana ja saada Kelasta äitiysrahaa, mutta työskentelypäiviltäsi äitiysraha maksetaan vähimmäismääräisenä. Muilta päiviltä saat täysimääräisen äitiysrahan. Työskentely sunnuntaisin ei vaikuta äitiysrahaasi, sillä äitiysrahaa maksetaan vain arkipäiviltä.

Isyysraha(n. 9 viikkoa kunnes lapsi 2 v.)

Isyysrahan saanti edellyttää, että isä asuu yhdessä lapsen äidin kanssa. Isyysrahaa voi saada poikkeuksellisesti, vaikka asuisitte eri osoitteessa, jos erossa asuminen johtuu esim. työtilanteesta eikä välien rikkoutumisesta.

Lisäksi ehtona on, että isä on kuulunut Suomen sosiaaliturvaan vähintään 180 päivää juuri ennen lapsen laskettua syntymäaikaa.

Isyysvapaa on enintään 54 arkipäivää eli noin 9 viikkoa. Tästä enintään 18 arkipäivää eli noin 3 viikkoa isä voi olla kotona äidin kanssa samaan aikaan. Isyysvapaa voi olla palkallista tai palkatonta. Mikäli isyysvapaa on palkaton, maksaa Kela isälle isyysrahaa vapaan ajalta.

Isä voi olla kotona yhtä aikaa äidin kanssa valintansa mukaan 1-18 arkipäivää sinä aikana, jolloin äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa. Loput isyysrahapäivät voi pitää vanhempainrahan jälkeen. Halutessaan isä voi pitää kaikki isyysrahapäivät äitiys- ja vanhempainrahakauden jälkeen.

Isyysvapaan voi jakaa osiin. Äidin kanssa yhtäaikaisesti pidettävät 1–18 arkipäivää voi jakaa enintään 4 jaksoon.

Lapsilisä (kunnes lapsi täyttää 17 v.)

Kela maksaa lapsilisää alle 17-vuotiaista lapsista, jotka asuvat Suomessa. Saat lapsilisää lapsen syntymää seuraavan kuukauden alusta.

Lapsilisän määrä lapsiluvun mukaan euroa / kuukaudessa
Ensimmäisestä lapsesta 94,88
Toisesta lapsesta 104,84
Kolmannesta lapsesta 133,79
Neljännestä lapsesta 163,24
Viidennestä ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 182,69
Yksinhuoltajalisä: Saat korotusta 63, 30 euroa kuukaudessa jokaisesta luonasi asuvasta, lapsilisään oikeutetusta lapsesta.

Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaalle, joka ei ole kunnallisessa päivähoidossa

Kela voi maksaa kotihoidon tukea

alle 3-vuotiaasta lapsesta, jolle ei ole varattu kunnallista päivähoitopaikkaa
yli 3-vuotiaasta lapsesta, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi, joka saa kotihoidon tukea
yhdestä alle 3-vuotiaasta 341,69 e/kk
muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista kustakin 102,30 e/kk
yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä lapsista 65,73 e/kk kustakin.
Elatustuki alle 18-vuotiaasta

Jos lapsi ei saa elatusta elatusvelvolliselta, Kela voi maksaa elatustukea.

Elatustuen saaminen edellyttää, että vanhemmilla on kunnan sosiaalihuollon vahvistama elatussopimus tai tuomioistuimen päätös elatusavusta. Niitä ei tarvita, jos lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella eikä lapsen isyyttä ole vahvistettu tai olet adoptoinut lapsen ilman kumppania.

Voit saada elatustukea jos

elatusvelvollinen vanhempi ei ole maksanut vahvistettua elatusapua.
elatusapu on vahvistettu elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen vanhemman taloudellisen tilanteen vuoksi.
elatusapua ei ole vahvistettu lainkaan maksettavaksi elatusvelvollisen taloudellisen tilanteen vuoksi.
olet adoptoinut lapsen ilman kumppania.
avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyttä ei ole vahvistettu
lapsen isyys on vahvistettu, mutta elatusapua ei ole voitu vahvistaa samalla.
Elatustuki maksetaan joko täysimääräisenä tai vähennettynä. Täysi elatustuki on 155,17 e/kk.

Kela voi maksaa elatustuen vähennettynä, jos elatusapu on vahvistettu täyttä elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen taloudellisen tilanteen takia. Elatussopimuksessa tai -tuomiossa tulee tällöin olla maininta elatusvelvollisen puutteellisesta elatuskyvystä. Kun Kela maksaa elatustuen vähennettynä, saat elatustuen ja elatusavun erotuksen sekä lisäksi elatusvelvolliselta elatusavun.

Jos elatusapu on muista syistä pienempi, Kela ei maksa erotusta. Kela ei maksa alle 5 euron tukea.

Jos vahvistettu elatusapu on Kelan tukea suurempi eikä elatusvelvollinen maksa elatusapua, Kela maksaa täyden elatustuen ja perii elatusvelvolliselta maksamatta jääneen elatusavun. Jos perintä onnistuu, Kela maksaa perinnän jälkeen elatusavun ja tuen erotuksen lasta hoitavalle vanhemmalle.

Äitiysneuvola

Tavoitteena on turvata äidin, sikiön, vastasyntyneen ja perheenjäsenten hyvinvointi

Neuvolaterveydenhoitaja määräytyy asuinpaikan mukaan

raskaudenseuranta:

Äiti ottaa yhteyttä oman piirinsä äitiysneuvolaan heti raskauden alussa tai viimeistään ennen 4.raskauskuukauden päättymistä

Neuvolalääkärin vastaanotolla n.3 krt

Ultraäänitutkimus kun raskaus on kestänyt 8-12vk

Terveydenhoitajan vastaanottokäynnit 10–13 krt aluksi 4-6vk:nvälein, 30 vk 2-3 vk välein 35rv viikoittain

Neuvolan lähetteellä äitiyspoliklinikalle tarvittaessa

Synnytyksen jälkeen:

Terveydenhoitaja tekee 1-3 käyntiä

Äiti pysyy äitiysneuvolan kirjoilla kaksi kuukautta synnytyksen jälkeen

Lapsi siirtyy 2 viikon ikäisenä lastenneuvolan seurantaan

Muita auttavia tahoja:

Ensi- ja turvakodit www.ensijaturvakotienliitto.fi/

Toimivat isoimmissa kaupungeissa. Yhteydenotto yleensä sosiaalityöntekijän kautta, mahdollisuus sijoittaa myös äkillisissä tilanteissa, puhelinpäivystys vuorokauden ympäri. Tarjoavat myös tukea vanhemmuuteen sekä perheryhmiä

Kaupunkien ja kuntien perhetyö, neuvolan kautta paras yhteys

Pelastakaa lapset ry:n tukiperhetoiminta, www.pelastakaalapset.fi

Erilaiset järjestöt ja projektit tukevat vanhemmuudessa:

Seurakuntien perhetyö

Pelastusarmeija

Yhden vanhemman perheiden liitto: www.yvpl.fi

Helsinki Mission vapaaehtoiset äiti- ja isämentorit: helsinkimissio.fi